საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
2ბერუაშვილი რობერტი
ბუნებისმეტყველება3შათირიშვილი ნატო
ეკონომიკა1გულისაშვილი ნატალია ასოციაცია, განათლება, დასაქმება, პროგრესი. თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი " საშუალო სკოლის ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადება"
"ჯუნიორ ეჩიევემენტ " პედაგოგთა მომზადების სპეციალური სასწავლო ტრენინგი.
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ხუფენია ირმა
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ჯიბღაშვილი მაია
მათემატიკა5ხეცურიანი ლია თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი უნარშეზღუდულთათვის თანადგომა
მუსიკა1მერკვილიშვილი თეა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ჩუხუა გურგენ
უცხო ენა3ჩიხიაშვილი ლია თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ქართული ენა და ლიტერატურა6ტურიაშვილი მარინე თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ჩვენი საქართველო3ლაბაძე თეონა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-"ინკლუზიური განათლება და სასკოლო პრაქტიკა"
ხელოვნება-შრომა1გორგაძე ზეინაბ თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002832.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge