საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
1ბერუაშვილი რობერტი
ბუნებისმეტყველება2ზამთარაძე-ლობჟანიძე ნინო
ეკონომიკა1გულისაშვილი ნატალია ასოციაცია, განათლება, დასაქმება, პროგრესი. თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი " საშუალო სკოლის ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადება"
"ჯუნიორ ეჩიევემენტ " პედაგოგთა მომზადების სპეციალური სასწავლო ტრენინგი.
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ჩაჩანიძე მანუჩარ
მათემატიკა5ჩუთლაშვილი ეკა სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერობნული ცენტრი" ტრენინგ კურსი "1:1 ელექტრონული სწავლება"
მუსიკა1მერკვილიშვილი თეა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბუკია ლევანი
რელიგიის ისტორია და კულტურა1ბბბბბბბბბბბბ
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება1ლაბაძე თეონა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-"ინკლუზიური განათლება და სასკოლო პრაქტიკა"
უცხო ენა3გლურჯიძე თინათინ
ქართული ენა და ლიტერატურა7ყუფარაძე ქეთევანი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
ფრენეს პედაგოგიური მეთოდის მოსამზადებელი კურსები
წიგნიერებისა და ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამა, "დაწყებითი წიგნიერება"
ქართული ხალხური ცეკვები1კენკებაშვილი გიორგი
ხელოვნება-შრომა1გორგაძე ზეინაბ თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002832.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge