სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა
კლასი
სასწავლო წელი2009-2010
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე ადეკვატურად აღიქვამს სხვადასხვა სახის გრამატიკულ ტექსტს .წინადადების აგებისას იყენებს გრამატიკული და ორთოგრაფიული თვალსაზრისით სწორ ფორმებს და იცავს პუნქტუაციის ძირითად წესებს.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
მოსწავლე გეგმავს და ახორციელებს ჯგუფურ და ინდივიდუალურ საკომუნიკაციო ამოცანებს.ავლენს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს.აკვირდება და ამოიცმობს სხვადასხვა ტიპის ტექსტების ენობრივ თავისებურებებს.
სწავლების მეთოდებიინდივიდუალური,წყვილებში,ჯგუფური.
კომპონენტები
გაკვეთილზე ჩართულობა
30%
პრეზენტაცია
მიღებული შედეგი გამოყენებული და გასაგები იყოს როგორც თავად მოსწავლისათვის, ასევე სხვებისთვის
30%
ორგანიზებულობა
10%
წერითი დავალება
30%
ჯამი100%
თემა: ზმნა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VI 1,VI 2,VI 3,VI 4,VI 5, VI 6,VI 7,VI 8,VI 9,VI 10,VI 11
მიზანი: ზმნის გაცნობა .სუბიექტური და ობიექტური პირების შესწავლა.ზმნის უღლება სერიებისა და მწკრივების მიხედვით.
სახელმძღვანელო: ნ.ცხვედიანი,მ.ხვედელიძე
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ზმნის რაობა.
მიზანი: ზმნის რაობა.პირველადი და ნასახელარი ზმნების შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზმნის პირი და რიცხვი.
მიზანი: პირის, როგორც ზმნის ფორმის გაცნობა.I,II დაIII პირის შესწავლა.ზმნის რიცხვის გახსენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაოდენობა პირისა ზმნის ერთ ფორმაში.
მიზანი: ზმნების გაცნობა პირთა რაოდენობის მიხედვით.ერთპირიანი,ორპირიანი და სამპირიანი ზმნები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სუბიექური და ობიექტური პირები.
მიზანი: სუბიექტური და ობიექტური პირების გაცნობა და შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ორგვარი ობიექტური პირი.
მიზანი: პირდაპირი და ირიბი ობიექტური პირების შესწავლა.მათი აღნიშვნა ი.O და პ.O ნიშნებით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გარდამავალი და გარდაუვალი ზმნები.
მიზანი: ზმნის გარდამავლობის განსაზღვრა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სუბიექტური პირისა და რიცხვის ნიშნები.
მიზანი: I,II და III სუბიექტური პირის ნიშნების შესწავლა მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მე უთხარი თუ მე ვუთხარი.
მიზანი: ვ-ს ხმარება I სუბიექტური პირის ნიშნად.ორი ვ რა დროს იყრის თავს ერთად.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირდაპირი ობიექტური პირისა და რიცხვის ნიშნები.
მიზანი: პირდაპირი ობიექტური პირისა და რიცხვის ნიშნების ცხრილის გაცნობა და შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ირიბი ობიექტური პირისა და რიცხვის ნიშნები.
მიზანი: ირიბი ობიექტური პირისა და რიცხვის ნიშნების შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ჰფარავს თუ ფარავს?
მიზანი: რა დროს არის საჭირო ჰ თავსართის ხმარება.რა დროს იყრის თავს ერთად ორი მ,ორი გ ან ორი გვ.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ინვერსია
მიზანი: ტერმინის განსაზღვრა.ინვერსიასა და ინვერსიულ ზმნებზე საუბარი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზმნის მარტივი და რთული ფორმები
მიზანი: ზმნის მარტივი და რთული ფორმების შესწავლა.მეშველი ზმნების(ვარ,ხარ,იყავ,იყო)გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირნაკლი და რიცხვნაკლი ზმნები
მიზანი: შესწავლა ზმნებისა ,რომლებსაც I დაII პირის ფორმები და მრავლობითი რიცხვი არ მოეპოვებათ (ბუნების მოვლენების აღმნიშვნელი ზმნები)
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირსა და რიცხვში მონაცვლე ზმნები
მიზანი: პირში და რიცხვში მონაცვლე ზმნების შესწავლა და ზეპირ მეტყველებაში გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზმნისწინის რაობა
მიზანი: ზმნისწინის რაობა.15 ზმნისწინის შესწავლა.მარტივი და რთული ზმნისწინების გაცნობა.ზმნისწინის ადგილის განსაზღვრა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რა შეუძლია ზმნისწინს?
მიზანი: აქეთა მიმართულებისა და იქითა მიმართულების ზმნისწინების შესწავლა.სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზმნისწინები ძველი სახით ახალ ქართულში
მიზანი: ზმნისწინი ძველსა და ახალ ქართულში.დაკვირვება იმაზე, თუ რა ცვლილებები განიცადა ზმნისწინმა ძველი ქართულიდან დღემდე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ავღწერ თუ აღვწერ? მოვიდა თუ მევიდა?
მიზანი: გრამატიკულად სწორი ფორმების შესწავლა.დაკვირვება ზმნისწინის ხმარებასთან დაკავშირებით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დრო. გრამატიკული დროის რაობა.
მიზანი: ახლანდელი,წარსული და მომავალი დროის ფორმების განსაზღვრა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ასპექტის რაობა
მიზანი: ასპექტის რაობა.სრული და უსრული ასპექტის შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ასპექტი და დრო
მიზანი: ასპექტისა და დროის კავშირზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უასპექტო ზმნები
მიზანი: უასპექტო ზმნების შესწავლა.მსჯელობა საკითხზე-როდის არის ზმნა უასპექტო.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კილო.კილოს რაობა და სახეები.კილო და დრო
მიზანი: კილოს რაობა. თხრობითი,კავშირებითი და ბრძანებითი კილოს ფორმების შესწავლა.კილოს და დროის ურთიერთკავშირის გარკვევა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წართქმითი და უკუთქმითი ბრძანებითი
მიზანი: ბრძანებითი კილოს ფორმების შესწავლა.წართქმითი და უკუთქმითი ბრძანებითი კილოს გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მწკრივები და სერიები
მიზანი: I,II და III სერიისა და თერთმეტი მწკრივის გაცნობა-შესწავლა.ზმნის ფორმაცვალებაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
I სერიის მწკრივები.აწმყოს წრე
მიზანი: აწმყოს წრის მწკრივების (აწმყო, უწყვეტელი,აწმყოს კავშირებითი)შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
I სერიის მყოფადის წრე
მიზანი: მყოფადის წრის მწკრივების (მყოფადი,ხოლმეობით-შედეგობითი,მყოფადის კავშირებითი) შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
II სერიის მწკრივები
მიზანი: II სერიის მწკრივების(წყვეტილი,II კავშირებითი) შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
III სერიის მწკრივები
მიზანი: III სერიაში შემავალი მწკრივების (Iთურმეობითი ,შესწავლა.II თურმეობითი,III კავშირებითი)
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნაცვალსახელები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VI3,VI5,VI6,VI7,VI9,VI10
მიზანი: სხვადასხვა სახის ნაცვალსახელების გაცნობა და მათი ბრუნება ცალკე და არსებითთან ერთად.
სახელმძღვანელო: ნ.ცხვედიანი,მ.ხვედელიძე
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ეს,ეგ,ის,იგი ნაცვალსახელთა დამოუკიდებელი ბრუნება.
მიზანი: ეს,ეგ,ის,იგი ნაცვალსახელთა გაცნობა და დამოუკიდებლად ბრუნება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ჩვენებით ნაცვალსახელთა ბრუნება არსებითთან ერთად.
მიზანი: ჩვენებითი ნაცვალსახელების გაცნობა.მათი ბრუნება არსებითთან ერთად.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კუთვნილებითი ნაცვალსახელები და მათი ბრუნება.
მიზანი: კუთვნილებითი ნაცვალსახელების გაცნობა და მათი ბრუნება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კითხვითი ნაცვალსახელები და მათი ბრუნება.
მიზანი: კითხვითი ნაცვალსახელების შესწავლა და მათი ბრუნება მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კითხვით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელები
მიზანი: კითხვით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელების შესწავლა და მათი ბრუნება არსებითთან ერთად.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიმართებითი ნაცვალსახელები.
მიზანი: მიმართებითი ნაცვალსახელების გაცნობა.წინადადებების შეერთება მიმართებითი ნაცვალსახელებით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები.
მიზანი: განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელების მიღება კითხვით ნაცვალსახელზე -მე ან -ღაც(ა) ნაწილაკების დართვით.მათი ბრუნება მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უარყოფითი ნაცვალსახელები.
მიზანი: უარყოფითი ნაცვალსახელების წარმოება.მათი ბრუნება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
განსაზღვრებითი ნაცვალსახელები.
მიზანი: განსაზღვრებითი ნაცვალსახელების შესწავლა.თვით,თვითონ,თავად -როგორც სინონიმური მნიშვნელობის უბრუნველი ნაცვალსახელები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ურთიერთობითი ნაცვალსახელები.
მიზანი: ურთიერთობითი ნაცვალსახელების გაცნობა და ბრუნება.მათი წარმოება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
-ვე ნაწილაკიანი ნაცვალსახელების ბრუნება.
მიზანი: -ვე ნაწილაკდართული ნაცვალსახელების ბრუნების შესწავლა ცალკე და არსებითთან ერთად.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცვალსახელთა ჯგუფები.
მიზანი: შესწავლილ ნაცვალსახელთა გამეორება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები