საგანირაოდენობამასწავლებელიკვალიფიკაციის ამაღლების კურსებისასერთიფიკაციო გამოცდა
1ბერუაშვილი რობერტი
ბუნებისმეტყველება2ჩოჩია მაია
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები1ხუფენია ირმა
მათემატიკა5მჟავანაძე ლეილა თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერობნული ცენტრი" ტრენინგ კურსი "1:1 ელექტრონული სწავლება"
მუსიკა1ჯიმშერაშვილი გულნაზი თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი " ვისწავლოთ და ვასწავლოთ ტოლერანტობა "
უცხო ენა2თევდორაშვილი ეკა სსიპ "მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერობნული ცენტრი" ტრენინგ კურსი "1:1 ელექტრონული სწავლება"
ქართული ენა და ლიტერატურა8ზედგინიძე ლია თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტი
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს დაწყებითი სკოლის მასწავლებელთა ასოციაცია
საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტი
წიგნიერებისა და ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამა, "დაწყებითი წიგნიერება"
ხელოვნება-შრომა2გორგაძე ზეინაბ თბილისის მასწავლებელთა დახელოვნებისა და განათლების სისტემის მეთოდური უზრუნველყოფის ინსტიტუტისაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 30 სექტენბრის №14-10 ბრძანებით, სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე, გაიცა მასწავლებლის სერტიფიკატი 2011 წლის 05 ოქტომბერს №0002832.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ვაჟა-ფშაველა

კომპოზიტორი, თეორიტიკოსი - ნოდარ მამისაშვილი

შალვა ქიქოძე

ფონდი

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის #87 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა

Copyright IVERIELNI.EDU.GE 2009© | webmaster@iverielni.edu.ge